Webdesigner Dendermonde, Website ontwikkelaar Dendermonde, bedrijfswebsite laten maken, Professionele website bouwen, Betaalbare website ontwerper, Online aanwezigheid verbeteren, Webontwikkeling kmo, reclamebureau, marketingbureau, grafisch ontwerp, grafisch vormgever Dendermonde, ohmygods vormgevers

Privacy Policy

Dit is de privacy policy van  ‘GewoonBen’ met maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde, Leopoldlaan 5a-6 en ingeschreven in de KBO onder nummer BTW BE0780.572.955 (hierna: “GewoonBen”).Tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen gelden volgende voorwaarden:

GewoonBen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. GewoonBen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische- en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; –
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

GewoonBen is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze Privacy policy of in algemenere zin vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan in dit document.

Persoonsgegevens worden door GewoonBen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;
 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan GewoonBen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, achternaam, tussenvoegsel;
 • Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • (Zakelijk) Adres;

 

Uw persoonsgegevens worden door GewoonBen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • bij klanten en leveranciers – gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 • bij potentiële klanten, stakeholders, lobbycontacten en/of geïnteresseerden – gedurende de periode dat men gezien wordt als potentiële klant, stakeholder, lobbycontact en/of geïnteresseerde.

Persoonsgegevens worden door GewoonBen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.
 • Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan GewoonBen de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam, achternaam, tussenvoegsel;
 • Telefoonnummer;
 • Voornaam, achternaam, tussenvoegsel;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • Rijksregisternummer;
 • Bankgegevens.

 

Uw persoonsgegevens worden door GewoonBen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving. Google Analytics analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op de voorkeuren van onze klanten.
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …vb Microsoft 365);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers), die ook gebonden zijn aan de AVG-regelgeving, maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

GewoonBen maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en op welke pagina ze de website verlaten. Al deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

GewoonBen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens GewoonBen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Als u naar aanleiding van onze Privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

GewoonBen kan haar privacy policy wijzigen, bijvoorbeeld door voortschrijdend inzicht. Wanneer er wijzigingen zijn zullen deze vooraf duidelijk worden aangekondigd op de website. De laatste wijziging gebeurde op 30/09/2022. Oudere versies van ons privacy policy zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.

GewoonBen – BTW-KBO BE0780.572.955

Leopoldlaan 5a-6 9200 Dendermonde België

INFO@GEWOONBEN.BE | WWW.GEWOONBEN.BE | +32 479 98 22 77

Druk ESC om te sluiten

GewoonBen.be