Webdesigner Dendermonde, Website ontwikkelaar Dendermonde, bedrijfswebsite laten maken, Professionele website bouwen, Betaalbare website ontwerper, Online aanwezigheid verbeteren, Webontwikkeling kmo, reclamebureau, marketingbureau, grafisch ontwerp, grafisch vormgever Dendermonde, ohmygods vormgevers

Algemene Voorwaarden

GewoonBen is een Belgische eenmanszaak gevestigd in Dendermonde, met KBO-nummer 0780.572.955.

Alle diensten, handelingen en overeenkomsten met GewoonBen zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De term “klant” verwijst naar degene die een bestelling plaatst, en “leverancier” of “GewoonBen” is degene die de bestelling aanvaardt en uitvoert. De klant aanvaardt deze voorwaarden en erkent dat deze voorrang hebben op eigen algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders bevestigd.

a. Een klant die een leverancier verzoekt om een proef, model, ontwerp, tekst, film of enig ander voorbereidend werk te leveren zonder voorbehoud, stemt ermee in om later de bestelling aan de leverancier toe te vertrouwen of het geleverde werk te vergoeden.

b. Prijsoffertes zijn alleen geldig voor het oorspronkelijk opgegeven aantal exemplaren of hoeveelheden.

c. Auteursrechten zijn niet inbegrepen bij geleverde ontwerpen. Modellen, teksten, tekeningen, lay-outs en andere door de leverancier gecreëerde elementen blijven zijn eigendom; de klant kan geen eigendomsoverdracht eisen.

d. Veranderingen in lonen, sociale voordelen, grondstoffenprijzen, valuta- en indexschommelingen en andere onvoorziene omstandigheden op het moment van de offerte of acceptatie door de klant geven de leverancier het recht op evenredige prijsaanpassingen.

a. De klant die een order plaatst wordt geacht gemachtigd te zijn en is verantwoordelijk voor betaling. Zelfs als facturatie aan derden is overeengekomen, blijft de klant aansprakelijk.

b. De klant is aansprakelijk voor wettelijke inbreuken zoals auteursrecht, eigendomsrechten en oneerlijke concurrentie bij geplaatste bestellingen. De klant beschermt de leverancier tegen financiële en juridische gevolgen.

c. Bij laattijdige levering door de klant van nodige informatie, teksten, tekeningen of gelijkaardig, waardoor het werk vertraging oploopt, wordt alle verdere verantwoordelijkheid door de leverancier afgewezen. Dit is tevens het geval bij onderbrekingen voor wijzigingen. Stopzetting in een bepaald stadium van de opdracht geeft de leverancier het recht alle kosten tot op dat ogenblik aan te rekenen, alsmede de kosten voor het inhalen van voorraden, papier en materialen die nodig waren voor de uitvoering van het gehele werk.

a. Na goedkeuring van de proefdruk door de klant voor productie, vervalt de aansprakelijkheid van de leverancier voor fouten of gebreken.

b. Lettertypes, bladschikking en vormgeving zijn ter beoordeling van de leverancier, tenzij anders afgesproken. Wijzigingen na proefdruk die keuze beïnvloeden of correcties bevatten, kosten extra.

c. Een opdracht tot proefdruk dient steeds bij de prijsaanvraag vermeld te worden; vertraging opgelopen door een proefdruk die niet op dit tijdstip werd opgegeven, valt buiten verantwoordelijkheid van de leverancier. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, dient de correctie van de proefdruk binnen de drie werkdagen aan de leverancier teruggezonden.

d. Als de klant digitale bestanden ter beschikking stelt zonder uitgeprinte versie, dan draagt de leverancier geen enkele verantwoordelijkheid voor het resultaat van de uitbelichting. Bij digitale bestanden moet de klant zelf de originele bestanden bewaren en is hij verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bestanden. Telefonische en mondeling meegedeelde verbeteringen worden bij betwisting slechts erkend als zij schriftelijk werden bevestigd.

a. Vertraging door late levering van klantmaterialen of order kan leveringstijd verlengen en kosten verhogen.

b. Spoedwerk op verzoek van klant binnen kortere termijn kost extra.

c. Opgegeven leveringstermijnen zijn niet bindend, vertraging geeft geen recht op annulering of schadevergoeding.d. De annulering van een bestelling door de klant is mogelijk zolang GewoonBen haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 200,00 euro.

GewoonBen zal geen acties ondernemen om gegevens te controleren op inhoud of correctheid. GewoonBen voorziet geen garantie voor de toepasbaarheid voor een bepaalde taak en zal bijgevolg niet verantwoordelijk zijn voor enige schade geleden door de klant. Het is de taak van de klant de juistheid van de website te controleren en eventuele opmerkingen en/of verbeteringen schriftelijk door te geven aan GewoonBen. GewoonBen beperkt expliciet zijn verantwoordelijkheid naar de klant voor het niet beschikbaar zijn van zijn gegevens en kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor de geleden schade ten gevolge van deze onbeschikbaarheid.

De klant bevestigt bij zijn bestelling dat alle stukken (teksten, foto’s, grafisch materiaal enz…) die aan GewoonBen worden overgemaakt, eigendom zijn van de klant. De klant mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. GewoonBen is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal. GewoonBen kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. De klant verbindt zich ertoe om alle regels of alle reglementen die de verspreiding van een bepaald soort informatie verhinderen, beperken of reglementeren, te respecteren.

Wanneer GewoonBen het privacybeleid, de cookieverklaring, algemene voorwaarden of andere juridische teksten voor de klant schrijft, wordt de klant geacht alles grondig na te lezen en eventuele wensen of wijzigingen door te geven aan GewoonBen. Wanneer de klant de proefwebsite en/of de factuur betaalt, erkent hij hiermee dat hij alle verantwoordelijkheid draagt voor de juridische teksten. De verantwoordelijkheid wordt volledig overgedragen aan de klant zodat GewoonBen niet aansprakelijk is voor eventuele gebreken of schade die hieruit voortkomt.

a. De leverancier is niet verplicht zetwerk, films, cd’s, dvd’s, digitale bestanden, clichés, stempels, foto’s en dergelijke, behorende tot de klant in bewaring te nemen. Als toch een bewaring wordt overeengekomen kan hiervoor een toeslag gevraagd worden naargelang de belangrijkheid van de stukken.

Het auteursrecht van alle door GewoonBen ontwikkelde producten (zoals grafische ontwerpen, websites, fotografie, software …) ligt volledig en uitsluitend bij GewoonBen. Er mogen geen ontwikkelde producten (zoals grafische ontwerpen, foto’s, websites, software,…) worden gewijzigd, gekopieerd, verwijderd of aangepast worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GewoonBen. Het door GewoonBen vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van GewoonBen. GewoonBen is steeds gerechtigd om haar naam duidelijk op de ontwikkelde producten te vermelden.

Deze dienst wordt uitbesteed. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de klant en de klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De klant vrijwaart GewoonBen tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam GewoonBen geen bemiddeling heeft verleend.

Wanneer de klant verkiest de webhosting van het project door een andere hosting partner te laten verzorgen, is hij gebonden aan de voorwaarden die deze hosting partner stelt. GewoonBen is niet verantwoordelijk voor de performantie en veiligheid. Eventuele meerwerken door GewoonBen als gevolg van de keuze voor de betreffende hosting provider, worden doorgerekend aan de klant.

Het is de klant niet toegestaan om op websites die worden gehost via GewoonBen copyright materiaal, pornografische, racistische, antisemitische, negationistische of haatdragende boodschappen of wapens te verspreiden, ten toon te stellen of te verkopen.

‘GewoonBen is niet verantwoordelijk voor de veiligheid van of de toegang tot de website.

Deze dienst wordt uitbesteed. De voorwaarden zullen door de klant uitdrukkelijk worden nageleefd. De koper die beroep doet op de webhosting via GewoonBen mag op geen enkele wijze van deze aangeboden diensten of faciliteiten, daaronder begrepen de aangeboden opslagruimten, aanwenden tot het plegen van wettelijke inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van GewoonBen of onze hosting-leveranciers. De activiteiten van de klant mogen evenmin aanleiding daartoe geven. Een eventuele inbreuk op deze voorwaarden kan geenszins tot een aansprakelijkheid van GewoonBen leiden.

GewoonBen kan, ofwel op eigen initiatief ofwel op initiatief van een derde, beslissen om een deel van de website of de gehele site tijdelijk of definitief offline te zetten, indien zij overtuigd is dat een wettelijke, reglementaire of contractuele regeling geschonden werd. De klant ziet af van eender welke schadevergoeding in geval GewoonBen hierbij een interpretatiefout maakte, tenzij er sprake is van een opzettelijke of zware fout. De tijdelijke of definitieve stopzetting van de dienstverlening ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling.

Indien de klant van provider verandert of, in het algemeen beroep doet op een andere leverancier, is hij als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat deze nieuwe partij beschikt over de nodige standaardsoftware om de site goed te laten functioneren.

Het is de klant verboden om de ontwikkelde producten te gebruiken indien:

 • Er niet wordt voldaan aan de betalingsverplichtingen
 • De opdracht, om welke reden ook, voortijdig wordt beëindigd.

 

Indien aan de voorwaarden werd voldaan heeft de klant de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.

GewoonBen verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van GewoonBen zijn middelenverbintenissen. GewoonBen is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.


In geval van vergissing of slechte afwerking beperkt de aansprakelijkheid van GewoonBen zich uitsluitend tot het uitvoeren van de vereiste verbeteringen en kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding, behalve in geval van opzettelijke of zware fout. GewoonBen is niet aansprakelijk voor welke nadelige gevolgen en schade ook, voortvloeiend uit:

 • Van, door of namens de klant ingeschakelde derden die fouten maken of tekortkomingen hebben.
 • Verkeerd, onvolledig en te laat aangeleverd materiaal door de klant en alle fouten of tekortkomingen die hieruit voortvloeien.
 • Fouten, gebreken of prijsoverschrijdingen van leveranciers aan GewoonBen
 • Fouten, tekortkomingen of gebreken in het ontwerp en/of tekst indien de klant zijn goedkeuring heeft gegeven voor de proef of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en daarvan geen gebruik heeft gemaakt.
 • Elke wijziging van en/of toevoeging aan de inhoud door derde en/of de klant, hierin begrepen daden van hackers;
 • Elk gebruik dat derden zouden maken van de op de website ter beschikking gestelde gegevens en informatie:
 • Het gebruik van hyperlinks/vermeldingen die de rechten van derden schaden.

 

GewoonBen is nooit aansprakelijk voor de indirecte schade toegebracht aan de klant bijvoorbeeld winstderving. De aansprakelijkheid van GewoonBen is in ieder geval beperkt tot het bedrag van het contract (uitgezonderd hosting) d.w.z. het bedrag dat de klant zou betaald hebben indien het werk tot zijn voldoening uitgevoerd zou zijn.

De klant gaat ermee akkoord dat de door GewoonBen voor de klant ontwikkelde product wordt opgenomen in het portfolio van GewoonBen en mag gebruikt worden als promotiemateriaal en deze publiceren op de website of op sociale media, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt verzocht door de klant.

a. De leverancier dient zich te houden aan bepaalde voorwaarden voor toeleveringsbedrijven voor het inslaan van papier en andere materialen. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de klant en behandelen het aanmaken van papiersoorten, riemgewichten, afmetingen, geringe kleurverschillen, hoeveelheden en dergelijke. Daarom zijn volgende geringe afwijkingen steeds toegestaan:

 • een speling van maximum 10%. Meer of minder in oplage naargelang de grootte van de bestelling, in dikte van papier of karton, in het gewicht van de drukdragers. Eventuele meerexemplaren mogen aan eenheidsprijs worden doorgerekend;
 • lichte verschillen in kleur, zuiverheid, gladheid, aanblik, satinering, eenvormigheid van voor- en achterzijde van de drukdragers zelfs indien zij voorkomen in eenzelfde levering of fabricatie of gedeelten ervan;
 • bij ingewikkelde of moeilijke afwerking moet een verhoging van het toegelaten percentage worden toegestaan;
 • volkomen overeenstemming van te reproduceren kleuren kan, gezien de aanmaak en veranderlijkheid van inkten en inktgeving niet worden gewaarborgd. Een lichte afwijking moet worden toegestaan.

a. Gezien bepaalde overeenkomsten aangaande leveringen van materialen dienen getroffen te worden met toeleveringsbedrijven, kan een klant het uitvoeren van een tijdschrift of periodiek aan de leverancier slechts onttrekken mits het naleven van in acht te nemen opzegtermijnen waarvan de duur als volgt wordt bepaald:

 • drie maanden voor tijdschriften en periodieken met een jaarlijks omzetcijfer tot € 12 400,00;
 • zes maanden voor tijdschriften en periodieken met een jaarlijks omzetcijfer tot € 24 800,00;
 • één jaar voor tijdschriften en periodieken met een jaarlijks omzetcijfer boven € 24 800,00.

 

b. De opzeg dient aangetekend te geschieden. Wanneer de opzeg via e-mail wordt medegedeeld, is deze pas geldig wanneer de leverancier bevestigd dat hij de e-mail ontvangen heeft.

c. Bij niet-naleving van deze termijnen zal de klant aan de leverancier een vergoeding verschuldigd zijn in verhouding tot de opgelopen schade en winstderving gedurende de niet nageleefde periode.

a. Leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn niet bindend, tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. De leverancier streeft er evenwel naar de leveringstermijnen te respecteren en zal vertragingen meedelen aan de klant.

b. Leveringskosten, verpakkingskosten en vervoerskosten zijn voor rekening van de klant. Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste vervoerregeling getroffen; wenst de klant een andere regeling dan zijn de meerkosten te zijnen laste. Vertraging in de uitvoering van de bestelling kan nooit een aanleiding zijn tot schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst of annulering van de bestelling.

c. De goederen reizen steeds voor risico van de klant. De leverancier kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen of oponthoud, tenzij door zijn schuld of de schuld van zijn aangestelde of lasthebbers veroorzaakt.

d. Het in ontvangst nemen van de goederen zonder aantekening op de afleveringsbon of verzendingsnota, geldt als bewijs van ontvangst in degelijke staat.

a. De leverancier heeft het recht een derde voorschot te vragen bij elke bestelling; een tweede derde kan gevraagd worden bij het order tot afdrukken; het saldo bij levering.

b. De factuur is betaalbaar, ter woonplaats van de leverancier, contant of op bepaalde termijn met een maximum van 30 dagen. Wissels, checks, mandaten, kwitanties en dergelijke, brengen hieraan geen afwijking.

c. De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens artikel 1139 van het Burgerlijk Wetboek als ingebrekestelling, zonder dat er enige akte nodig is. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling ten laste van de klant een intrest op van 1% per maand.

d. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende vijftien dagen na de aangetekende zending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 65,00.

e. Bij facturatie van één of meerdere leveringen, in mindering op een nog niet volledig geleverde bestelling, kan de klant zich hierop niet beroepen om de betaling uit te stellen tot na de volledige levering.

f. Bij gemis van betaling van de factuur of één der facturen op de vervaldag, behoudt de leverancier zich het recht voor de onmiddellijke betaling te eisen van alle vorderingen die nog open staan en iedere bestelling of lopend contract te verbreken.

g. Indien op verzoek van de klant, de bestelling geannuleerd wordt of de uitvoering geschorst, zal de facturatie geschieden op basis van het op dat ogenblik verrichte werk of stadium van uitvoering.

Elk geschil dat ontstaat naar aanleiding van deze overeenkomst, kan alleen beslecht worden door de rechtbank van het gebied waarin de onderneming van de leverancier gevestigd is. Dit geldt evenzeer voor betwistingen in kortgeding. Wanneer de klant een natuurlijk persoon of rechtspersoon is, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomsten beslecht door de rechtbank van de woonplaats van de consument.

Druk ESC om te sluiten

GewoonBen.be